اقتصاد 

اقتصاد چیست ؟

اقتصاد سالم  کدام است ؟

عوامل موثر در اقتصاد سالم کدامند ؟

صحت فعالیت اقتصادی .

سرعت فعالیت اقتصادی .

برای اینکه اقتصاد خوب عمل کند باید هم صحیح باشد و هم سریع .

راه های شناخت صحت اقتصاد  این است  که در راستای تحقق مراحل مربوط به سلسله مراتب نیازهای خانواده  باشد ، که در نظریه مربوط به تشکیل و تحکیم بنیاتهای خانواده مظرح کرده ام .

و راهکارهای سرعت بخشیدن به آن این است  که زمان ماندن پول در دست مردم کوتاه باشد که از جمله این راه ها انفاق است ، راه دوم کوتاه کردن زمان پرداختها از یک ماه به دو یا یک هفته  ، سوم  ....