بی نهایت محدود ، ممکن است در تصور اولیه از عبارت بینهایت موضوع خیلی بزرگ یا درو از حد دسترس  یا غیر قابل تصور به نظر شما متبادر شود ولی بینهایت بستگی به  نوع نگاه به موضوع و یاتعریفی که از آن می شود میتواند خیلی کوچک و حتی  قابل دسترس  و قابل تصور نیز باشد.

فاصله بین صفر و یک را در نظر بگیرید اگر در دستگاه مجموعه اعداد صحیح حسابی  به آن نگاه کنیم فقط دو عضو دارد که اعداد صفر و یک هستند، ولی اگر همین فاصله را از دیدگاه مجموعه اعداد گویا مورد برسی قرار دهیم و به ترتیب اعدادگویا 2/1 ( یک دوم ) و 3/1 (یک سوم ) و به همین ترتیب تا 1/n   ( یک انم ) پیش برویم و اگر n  به سمت بی نهایت پیش برود می بینیم که میتوانیم یبنهایت اعداد گویا در این فاصله کوچک داشته باشیم ،  یعنی بی نهایت محدود را مثال زده ایم .یا به نظر دیگر میتوان گفت هر محدودی بستگی به نوع نگاه به آن نا محدود است .

پس عمر انسان اگر چه به عدد سال  محدود است  ولی با نوعی تغییر در  نگرش به آن میتواند نامحدود ویا  بی نهایت باشد .