امروز میخواهم در باره حجاب بگویم ،  که عامل مهمی در راستای تشکیل و تحکیم بنیانهای خانواده است . همانطور که میدانید حجاب یعنی پرده  یا از نظر اجتماعی پوشاندن اعضایی از بدن که در مقابل نامحرم باید پوشیده باشد و برای زن باشد یا مرد فرق نمیکند ، ودر عرف اجتماعی نیز حجاب نوعی پوشیدگی و آراستگی توامان است ودر جامعه اسلامی ما یک ارزش است و رعایت آن نیز پسندیده است .و نقطه مقابل آن بد حجابی است که با شدت و ضعف مراتب مربوط به پوشیدگی ،از سوی تعدادی رعایت و سوی تعدادی دیگر رعایت نمیگردد و در این مقاله مایلم در باره آن صحبت کنم .

همانطور که میدانید رفتارهای  اجتماعی ما بر پایه و مبنای افکار و تجربیات گذشته و باورهای  ما میباشد، البته در اینجا ما با رفتارهای ناخود آگاه کاری نداریم و موضوع گفتار ما نیز یک رفتار اجتماعی آگاهانه است ، پس چرا این رفتار در مواردی که رو به افزایش نیز است با مطلوبیت اجتماعی و مقبولیت دینی ما مسلمانان  همراه نیست .

از آنجایی که شروع یادگیری در خانواده است ، وشکل گیری شخصیت و به تکامل و باور قطعی رساندن  آن در بستر خانواده شکل میگیرد  ، بنابراین باید در مرحله اول به تشکیل آگاهانه خانواده و سپس تحکیم مبانی و بنیانهای خانواده از سوی نهاد های اثر گذار مثل آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و سایر اورگانهای مرتبط  توجه نمود . زیرا همین تفاوت ها است که باعث میشود تعدادی سفت و سخت پابند به رعایت حجاب هستند و تعدادی رعایت نمیکنند و تعدادی نیز بی توجهی و گاهی در مقام مخالفت چنین  رفتارهایی را از خود بروز میدهند  و فعلاً در اینجا ما با رفتار عمدی آن کاری نداریم و می خواهم به این بپردازم که بسیاری از این نمودهای رفتاری از بد حجابی ناشی از آموزه های غلط است و اگر آنها که این رفتار را از خود بروز میدهند آگاه گردند شاید هرگز آنرا تکرار نکنند آن شاالله .

 در جامعه مشاهده می شود که گاهی افرادی نیز برای گریز از موزد سئوال قرار گرفتن ، نسبت به رفتار خود میگویند   لاُ اٍکراهَ فِی الدّینِ ... (ایةالکرسی )   بله ، ولی بهتر است این افراد ادامه آیه شریف را نیز بخوانند که  خداوند می فرماید ( کار دین به اجبار نیست راه هدایت و ضلالت بر همه کس روشن گردید پس هر که از راه کفر و سرکشی برگردد وبه راه ایمان و پرستش خدا گراید به رشته محکم و استوار ی چنگ زده که هرگز نخواهد گسست و خدا به هر چه خلق گویند و کنند شنوا و داناست ... (ایةالکرسی )) بنابر این بدانید که خداوند متعال همه خلایق را به گونهای  مختلف که به عدد انسانها می تواند باشد آنها را هدایت میکند و اگر هوشیار باشی ومتوجه گردی نجات یافته ای .آن شا الله .