به یک کارشناس نرم افزار مرد  گفتند ، زن را تعریف کن ،

 گفت :


RANDOM PROGRAM

 


 one day asked from  a software expert man  that  can you say  definition  of woman,  

   he said  random program " زن ندای وجدان خانواده "