وقتی در حدود 500 سال  پیش از میلاد حضرت مسیح  انسانها برای نشان دادن تعداد گوسفندان خود یا اموال خود به دیگری از نماد انگشتان خود استفاده کردنند ابداع خوبی بود ووقتی تعدا د گوسفندان از تعدا د انگشتان دست فرا تر رفت  مثلاً یازده راس گوسفند داشت یک بار ده انگشت را نشان داد و بست و بار دوم یک انگشت خود را نشان دادند و از اینجا مبنا ی شمارش  ده دهی شکل گرفت .

برای اینکه بتوانم نظرم را بگویم ناچار باید تاریخچه ای از پیدایش و تکامل ابزار شمارش ( چرتکه را ارائه نمایم ) که در ادامه مطلب خواهید خواند .