صرف نظر از این که مهاجرت را اهل فن چگونه تعریف میکنند و دیدگاه زمینه ای آنها در ارائه این تعریف چیست ، بنده نظر خود را که برگرفته از نظریه سلسله مراتب نیازهای  بنیان و تشکیل وتحکیم  خانواده است به شرح ذیل اعلام میدارم.

بسیاری از پدیده ها با این نظریه به راحتی قابل تعریف می باشند ، مانند مهاجرت  به هر شکلی که باشد ، از روستا به شهر ، یا از شهری به شهر دیگر و یا از کشوری به کشور دیگر  هر کدام که باشد ، زمانی اتفاق میافتد و این حرکت شروع میشود که  خانواده به این باور برسد ویا تشخیص دهد که باید در مراحل مربوط به سلسه مراتب نیازهای خانواده ، خود و یا  خانواده خود را ارتقاء بدهد ،و در صورتی که شرایط مهیا باشد و توان  مالی واجرایی کردن آن را داشته باشد ، به منظور تامین و دستیابی به هر یک از مراحل سلسله مراتب نیازهای خانواده  ، مهاجرت اتفاق میافتد .