به این فکر بودم که بدانم چرا خانم ها غُر میزنند؟ به این نتیجه رسیدم که یکی از نعمتهای بزرگ الهی که به آقایان متاهل از سوی خداوند متعال ارزانی میشود داشتن همسری است که غُو میزند و موجبات اجر دنیوی و ثواب اخروی مرد میگردد .

 البته این تعریفی که ارائه میدهم فقط در کانون خانواده مطرح است و خارج از آن حیطه خانواده از بحث بنده خارج است و قصد ندارم به این موضوع بپردازم،در واقع غُر زدن زنان نوعی اعلام و ابراز نیاز است که همسر شما در مقابل کلیه کمبودها  ( مادی ،معنوی و عاطفی و...)ازشما مطالبه میکند .

از آنجایی که مرد ها معمولاً  مسئولیت انجام امور و تامین معاش خانواده را در خارج از خانه به عهده دارند ، بنابر این فرصت پرداختن به امور داخلی وایجاد ارتباط با اعضاء خانواده و آگاهی از تمام نیازهای خانواده نیز برای آنها به راحتی میسر نمی باشدو برعکس مادر خانواده مهارت ایجاد ارتباط با اعضاء خانواده را به صورت ذاتی بهتر میتواند از ایفا نماید   و چون توانایی برنامه ریزی و اجرای آنها از مهارتهایی است که مردها به خوبی میتوانند از عهده آن برآیند و همانطور که میدانید قدم اول در هر برنامه ریزی داشتن هدف است و پس از آن تامین امکانات مالی و اجرایی  وتامین  وسایل لازم وهمت برای اجرای آن و در پایان ارزیابی  از اقدامات خود برای تصحیح مراحل مربوط به تحقق هدف تلاش نمایند .

بنابر این خانم ها در تعیین این هدفها به آقایان یاری میرسانند ،و نقش بسیار مهمی دارند  و آقایان نیز باید خلاصه ای از اقدامات  کارهای خود را  که برای رسیدن به اهداف ( یا غُر غُر های همسرانشان  ) انجام داده اند ، به اطلاع خانم برسانند تا خانم خانواده بداند که شوهر او در حال تلاش برای تامین اهداف است و این موضوع ضمن ایجاد آرامش در همسر موجبات همراهی او با شوهر و تلاش برای تامین جلب رضایت شوهررا همراه دارد ، این نکته نباید فراموش شود که هر نعمت شکری واجب دارد و به شکرانه این نعمت (غُر غُر)،  آقایان نیز باید به حرفها و ابراز نیازهای همسر خود به خوبی و به دقت گوش بدهند و در پایان به همسر خود اطمینان بدهند که تلاش میکنند تا آن موارد را به یاری خداوند انجام بدهند .

 بنابر این از رنج تاهل مشو خسته که در پس این رنج گنجی نشسته ،و لذا آقایانی که زن دارند از مجردها درثواب جلوتر و آنهایی که زن غُر غُرو دارن به مراتب جلوتر از سایر متاهلها میباشند .