آقایان ،بر مبنای آن چه فکر میکنند، عمل میکنند

خانمها، بر مبنای آنچه دیگران چه فکر میکنند ،عمل میکنند