تشکیلات یک سازمان یا شرکت نشاندهنده روابط درون سازمانی و مشخص کننده وظایف و فعالیتهای میان کارکنان وروشهای بهینه انجام کارها برای رسیدن به اهداف سازمان یا شرکت میباشد . و به همین منظور نمونه ای از کارهای انجام شده خود را  در ادامه برای بهره برداری ارائه مینمایم .