من آغاز میکنم با نام او                کز اذل تا ابد باشد هو

ما مخلوقات  آن زیبا یم             بر مخلوقات خود میبالیم 

باشد که درس گیریم از خالق      ببخشیم دانش خود به خلایق