زن و مرد هر کدام یک نیم خط هستند

زنها در گذشته سیر میکنند و مردها به آینده فکر میکنند

و وقتی با هم ازدواج میکنند یک خط کامل میشوند .

Men and women are each one as  a half-line

 

Women are in the past and the men think for future

 

and when they  are a couple,  make a full line.