وقتی کسی را دوست داری برای او چه کار میکنی ؟

سعی میکنی تمامی اسباب آرامش او رافراهم کنی  البته در حد وسع و توان خود ت.

وقنی خدا در آیات کتاب خود قرآن  مجید می فرماید  که من آسمان و ستارگان  را برای شما خلق کردم تا با نگاه  به آنها لذت ببرید و ازطریق  آنها برای یافتن مسیر های خود در تاریکی شب استفاده کنید . پی بردم که خدا چقدر ما انسان ها را دوست دارد که این اسمان با این پهن آوری و این همه ستارگان و اجرام آسمانی  عظیم که خورشید ما جزء کوچکترین آنها است  و این نظم حرکتی  در میان آنها را ایجاد نموده تا ما شب هنگام با نگاه به آنها آرامش یابیم و هیچگاه از دیدن آنها خسته نشویم .و از آن موقع به بعد بود که عاشق او شدم .