توسعه پایدار

در باره توسعه پایدار مطالب زیادی اندیشمندان و دلسوزان برای جامعه بشری و محیط زیست و کره زمین  گفته اند و نوشته اند .ولی من در اینجا نمیخواهم در باره آنها بگویم و یا تعاریف آنها را تکرار کنم ، بلکه قصد دارم  از منظر و دیدگاه نظریه  سلسله مراتب نیازهای خانواده بگویم ، و اینکه این نظریه ای برای تحقق و استمرار زندگی بشر و تحکیم بنیانهای خانواده نیاز به برنامه های مربوط به توسعه پایدار در تمامی عرصه های زندگی بشر میباشد ، که نمای کلی از آنها در نمودار ذیل نشانداده شده است . وهر آنچه که به زیان و یا در راستای تحقق وتامین نیازهای خانواده نباشد ، برای توسعه نیز نباید در برنامه های مجریان کشوری یا جهانی باشد ، برای مثال : تولید سیگار نه در کشور و نه در جهان در راستای بنیانهای خانواده نیست و بهتر است با تغییر در کاربری این مشاغل این عامل تخریب  بنیان خانواده را هر چه زودتر از فهرست مشاغل حذف نماییم . ان شاالله .