ای خدای هر دو عالم                        دوستت دارم از عمق جانم

من عاشق ودل خستم                        به لطف تو دلبستم

من غافل و سر مستم                         به جود تو دلبستم       

من دست و زبان بستم                       به فضل تو دلبستم

من از عدل تو می ترسم                     به مهر تو دلبستم

من با چشم و گوشی بسته                  منتظر نور روشنایی و حکمت تو نشستم

من با قلب و سینه ای خسته               منتظر نور یقین و ایمان تو نشستم

من با فکر و اراده ای شکسته                منتظر نور نیات و عمل تو نشستم