صبح دم  بهاری که به خیابان آمدم ،شمشادهای وسط بلوار  نظرم را جلب نمود و دیدم آنها  دستهای سبز خود را به آسمان دراز کرده  و بعضی ها  هم با دستانی بلندتر و کشیده تر،و حیات دوباره خودرا با صدای بلند و التماس گونه به در گاه خدا شکر میکند ،و هرگز بهار و فصل زندگی دوباره را  را فراموش نمیکنند  . پس ما چرا  فراموش میکنیم واز این موهبت حیات که خدا به ما داده شکر گذار او نمی باشیم .