سلسله مراتب نیاز  در تحکیم خانواده

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

تعریف شغل :

قبل از این تعریف باید شما خواننده محترم را با نظریه سلسله مراتب نیاز خانواده آشنا کنم و بعدا" نسبت به تعریف شغل اقدام نمایم .

تعریف خانواده و جوامع :

          اجتماع مرد و زن که تحت پیوند مقدس ازدواج که موجب نزول رحمت الهی است  تشکیل میگردد ، آنگاه  کوچکترین عنصر جامعه شکل می گیرد.

          رسول خدا حضرت محمد (ص) فرمودند :

          درهای رحمت آسمان در چهار هنگام گشوده میشود : 1- هنگام بارش باران . 2- هنگام نگاه فرزند به چهره والدین .3- هنگام گشوده شدن درب کعبه . 4- هنگام عقد ازدواج .   ( مفاتیح الحیات صفحه 221 )

          پس از این پیوند است که هدفهای خانواده شکل  میگیرد و زن ومرد  به تناسب و توافق و موقعیتی که دارند  ،به انجام وظایف مربوط به ایفای نقش خود در کانون خانواده می پردازندو با خلاقیت به عنوان ابزاری برای تکامل ، برای زندگی بهتر تلاش میکنند  .وبا عنایت خداوند  اگر صاحب فرزند شوند زندگی تداوم می یابد و پرورش فرزند بقای جامعه را در پی دارد .

          با گفتن و حرف زدن  ، خانواده تشکیل نمیشود ، بلکه انسانها به طور غریزی تمایل به تشکیل خانواده دارند ، و ما فقط باید بستر و نیازهای خانواده ها را تامین کنیم .

          امام صادق (ع) فرمود بر آوردن نیازمندیهای مومن از هزار حج مقبول و آزادی وفرستادن هزار اسب مجهز در راه خدا بالاتر است . (الامالی طوسی 481 )

          خانواده و ابعاد مختلف آن همواره مورد توجه و بررسی محققین بوده ولی هیچگاه کانون همگرایی تمامی اهداف همه بخشهای خصوصی و دولتی نبوده که در این نظریه قصد دارم  به این همگرایی دست یابم ، و بهتر است  برای هر خانواده نیز شماره ملی برای برنامه ریزیهای آینده در نظر گرفته شود  .

           در مورد توجه به خانواده و اهمیت خانواده میتوان این سخن معصوم را  گفت  ، که اگر این پیوند شکسته شود عرش الهی به لرزه در میاید .

           خانواده هایی که با هم ارتباط نسبی و سببی دارند ، و با توجه به تمایل خانواده ها و کشش بین آنها  ارتباط  فامیلی را تشکیل میدهند .

          اجتماع فامیلی ها ، به ترتیب جوامع روستایی و شهری را می سازد.

          و مردم این شهر ها با توجه به اشتراکات خود کشور ها را در اقلیمی خاص بنا می نهند.  

           نمایندگانی از این خانواده ها با سازوکار های انتخابات  برای حفظ تمامیت ارضی و ایجاد امنیت کشور و  سلامت محیط زیست  برای خانواده ها  به عنوان  عواملی، دولت را  تشکیل مید هند  وروشهایی را بکار میگیرند  تا در این بستر ، نسبت به تامین  معیشت مردم و الزامات مربوط به  حرمتهای خانوادگی و اجتماعی  را  به منظور شکوفایی استعدادها و خلاقیتها و خلق آثار هنری در درون خانواده ، نهال ستونهای اسلام و دین پدیدار میگردد که با  تشکیل دولت  باید به این مهم دست یابند .

خانواده مرکز توجه تمام امور

          مازلو سلسله مراتبی برای نیازهای فردی برشمرد . چون غرب نگاهی فرد گرا به جامعه  دارد ، بنابر این فرد و رفع نیازهای او مورد توجه بوده ،  که در نظریه مازلو مشهود است .

          تمامی قوانین  برای  جامعه بشری است ، که یا به صورت مستقیم و یا پس از طی چند مرحله به خانواده میرسد .

          اساسا اگر قانونی منفعت اجرای آن به خانواده نرسد  باید در وجود آن شک نمود وباید نسبت  به لغو آن  یا آنها آقدام نمود .

          و اکنون ما میگویم که برای خانواده یا خانواده ها سلسله مراتبی  از نیازها  به شرح ذیل وجود دارد .که به نوعی  تماما" از وظایف دولتها محسوب می گردد .

          نیاز اول مربوط به تامین تمامیت ارضی کشور است.

          نیاز دوم مربوط به تامین امنیت  در تمام  شاخه های آن است.

          نیاز سوم مربوط به تامین  سلامت محیط زیست ، مسکن و بهداشت و درمان  کشور و جوامع است.

          نیاز چهارم مربوط به تامین غذا و ایجاد بستر لازم برای  کشاورزی  و توسعه آن است.

          نیاز پنجم مربوط به تامین شغل ومعیشت و احترام اجتماعی و انواع  بیمه ها  مبتنی بر اقتصاد سالم .

          نیاز ششم مربوط به تقویت فرهنگ خوب مردم و تامین الگوهای مناسب فرهنگی وعلمی ، برای خانواده  با آموزش از سطح ابتدایی تا سطوح عالی متناسب با نیاز جامعه.

          نیاز هفتم مربوط به فراهم نمودن  خلاقیت ،  تولید ، صادرات ، خلق آثار هنری  وشکوفایی در علم و ورزش  ملی و بین المللی  است که خانواده و اعضا آن و جامعه  را به شعف میآورد ، برای اتحاد وهمگرایی ملی .

نتایج حاصل از نظریه سلسله مراتب نیازهای خانواده

           با انتخاب خانواده به عنوان هدف  ،هم سویی و همگرایی  اهداف تمام نهاد ها و بخشهای دولتی ،  یکی از اتفافاتی است که می افتد .       

          وقتی خوب نگاه کنیم می بینیم که تقریبا تمام نهادها ، گروها ،اصناف ، سازمانها وبخشهای دولتی و غیر دولتی  به جز معدودی( مثل: دخانیات و قاچاق کننده گان کالاها و...)  در راستای هدف تحکیم مبانی خانواده حرکت میکنند .

          اهداف سازمانها ممکن است ، مستقیم به این تحکیم کمک کند و یا غیر مستقیم پس از طی نمودن یک یا چند مرحله به  این هدف برسد .

          پس با این دید گاه و نظریه  میتوان در مورد بودن یا نبودن و یا اصلاح قوانین مربوط به آن سازمان به عنوان یک معیار یا میزان قضاوت نمود .و یا تصمیم جدید گرفت .

          با شناخت روی این نظریه  به روشی برای تصمیم گیری در باره تمام  امور دست مییابیم ، و به گونه ای سیاستهای اعمالی در حکومت را با خانواده که مهد رشد و تعالی انسان و به خدا رسیدن است را تعریف میکنیم .

          عدم توجه به تامین نیاز در هر مرحله از سلسله مراتب  نیازهای خانواده منجر به بروز حد اقل یک مشکل در رابطه با همان مرحله میشود .و هر مشکل با پدیده هایی در جامعه تظاهر پیدا میکند ، و لذا باید با این شناخت و آگاهی  به دست آمده  به پدیده به عنوان مشکل برخورد نکنیم .برای مثال به تورم به عنوان مشکل نگاه نکنیم  بلکه باید بدانیم که تورم از یک مشکل ایحاد شده و با رفع مشکل ، تورم خود به خود از بین میرود .


حالا شغل را تعریف میکنیم  : فارغ از اینکه شغل اداری باشد یا نظامی ، دولتی  باشد یا آزاد ، که عقل سلیم می پذیرد که  انجام این فعالیت تامین کننده معیشت نیز باشد . 

شغل فعالیتی فکری یا عملی است که در راستای تحقق اهداف مربوط به مراحل سلسله مراتب نیازهای تشکیل و تحکیم بنیانهای  خانواده باشد . 

بنابر این با این تعریف  کار یا فعالیت یک قاچاقچی حتی اگر برای معاش باشد ولی چون در راستای تحکیم بنیانهای خانواده نیست  لذا شغل محسوب نمی شود .