تا شکم دایر است  ،  دل بایر 

 چون دل، دایر خواهی ، کن شکم بایر