به نام خداوند بخشنده مهربان

 موضوع این مقاله تحکیم مبانی خانواده با ارائه نظریه جدید  در رابطه  با سلسله مراتب نیازهای خانواده  است .        

 تعریف خانواده و جوامع

          اجتماع مرد و زن که تحت پیوند مقدس ازدواج که موجب نزول رحمت الهی است  تشکیل میگردد ، آنگاه  کوچکترین عنصر جامعه شکل می گیرد.

          رسول خدا حضرت محمد (ص) فرمودند :

          درهای رحمت آسمان در چهار هنگام گشوده میشود : 1- هنگام بارش باران . 2- هنگام نگاه فرزند به چهره والدین .3- هنگام گشوده شدن درب کعبه . 4- هنگام عقد ازدواج .   ( مفاتیح الحیات صفحه 221 )

          پس از این پیوند است که هدفهای خانواده شکل  میگیرد و زن ومرد  به تناسب و توافق و موقعیتی که دارند  ،به انجام وظایف مربوط به ایفای نقش خود در کانون خانواده می پردازندو با خلاقیت به عنوان ابزاری برای تکامل ، برای زندگی بهتر تلاش میکنند  .وبا عنایت خداوند  اگر صاحب فرزند شوند زندگی تداوم می یابد و پرورش فرزند بقای جامعه را در پی دارد .

          با گفتن و حرف زدن  ، خانواده تشکیل نمیشود ، بلکه انسانها به طور غریزی تمایل به تشکیل خانواده دارند ، و ما فقط باید بستر و نیازهای خانواده ها را تامین کنیم .

          امام صادق (ع) فرمود بر آوردن نیازمندیهای مومن از هزار حج مقبول و آزادی وفرستادن هزار اسب مجهز در راه خدا بالاتر است . (الامالی طوسی 481 )

          خانواده و ابعاد مختلف آن همواره مورد توجه و بررسی محققین بوده ولی هیچگاه کانون همگرایی تمامی اهداف همه بخشهای خصوصی و دولتی نبوده که در این نظریه قصد دارم  به این همگرایی دست یابم ، و بهتر است  برای هر خانواده نیز شماره ملی برای برنامه ریزیهای آینده در نظر گرفته شود  .

           در مورد توجه به خانواده و اهمیت خانواده میتوان این سخن معصوم را  گفت  ، که اگر این پیوند شکسته شود عرش الهی به لرزه در میاید .

           خانواده هایی که با هم ارتباط نسبی و سببی دارند ، و با توجه به تمایل خانواده ها و کشش بین آنها  ارتباط  فامیلی را تشکیل میدهند .

          اجتماع فامیلی ها ، به ترتیب جوامع روستایی و شهری را می سازد.

          و مردم این شهر ها با توجه به اشتراکات خود کشور ها را در اقلیمی خاص بنا می نهند.  

           نمایندگانی از این خانواده ها با سازوکار های انتخابات  برای حفظ تمامیت ارضی و ایجاد امنیت کشور و  سلامت محیط زیست  برای خانواده ها  به عنوان  عواملی، دولت را  تشکیل مید هند  وروشهایی را بکار میگیرند  تا در این بستر ، نسبت به تامین  معیشت مردم و الزامات مربوط به  حرمتهای خانوادگی و اجتماعی  را  به منظور شکوفایی استعدادها و خلاقیتها و خلق آثار هنری در درون خانواده ، نهال ستونهای اسلام و دین پدیدار میگردد که با  تشکیل دولت  باید به این مهم دست یابند .

خانواده مرکز توجه تمام امور

          مازلو سلسله مراتبی برای نیازهای فردی برشمرد . چون غرب نگاهی فرد گرا به جامعه  دارد ، بنابر این فرد و رفع نیازهای او مورد توجه بوده ،  که در نظریه مازلو مشهود است .

          تمامی قوانین  برای  جامعه بشری است ، که یا به صورت مستقیم و یا پس از طی چند مرحله به خانواده میرسد .

          اساسا اگر قانونی منفعت اجرای آن به خانواده نرسد  باید در وجود آن شک نمود وباید نسبت  به لغو آن  یا آنها آقدام نمود .

          و اکنون ما میگویم که برای خانواده یا خانواده ها سلسله مراتبی  از نیازها  به شرح ذیل وجود دارد .که به نوعی  تمامی از وظایف دولتها محسوب می گردد .

          نیاز اول مربوط به تامین تمامیت ارضی کشور است.

          نیاز دوم مربوط به تامین امنیت  در تمام  شاخه های آن است.

          نیاز سوم مربوط به تامین  سلامت محیط زیست ، مسکن و بهداشت و درمان  کشور و جوامع است.

          نیاز چهارم مربوط به تامین غذا و ایجاد بستر لازم برای  کشاورزی است.

          نیاز پنجم مربوط به تامین شغل ومعیشت و احترام اجتماعی و انواع  بیمه ها  مبتنی بر اقتصاد سالم .

          نیاز ششم مربوط به تقویت فرهنگ خوب مردم و تامین الگوهای مناسب فرهنگی وعلمی ، برای خانواده  با آموزش از سطح ابتدایی تا سطوح عالی متناسب با نیاز جامعه.

          نیاز هفتم مربوط به فراهم نمودن  خلاقیت ،  تولید ، صادرات ، خلق آثار هنری  وشکوفایی در علم و ورزش  ملی و بین المللی  است که خانواده و اعضا آن و جامعه  را به شعف میآورد ، برای اتحاد وهمگرایی ملی .

نتایج حاصل از نظریه سلسله مراتب نیازهای خانواده

           با انتخاب خانواده به عنوان هدف  ،هم سویی و همگرایی  اهداف تمام نهاد ها و بخشهای دولتی ،  یکی از اتفافاتی است که می افتد .       

          وقتی خوب نگاه کنیم می بینیم که تقریبا تمام نهادها ، گروها ،اصناف ، سازمانها وبخشهای دولتی و غیر دولتی  به جز معدودی( مثل: دخانیات و قاچاق کننده گان کالاها و...)  در راستای هدف تحکیم مبانی خانواده حرکت میکنند .

          اهداف سازمانها ممکن است مستقیم به این تحکیم کمک کند و یا غیر مستقیم پس از طی نمودن یک یا چند مرحله به  این هدف برسد .

          پس با این دید گاه و نظریه  میتوان در مورد بودن یا نبودن و یا اصلاح قوانین مربوط به آن سازمان به عنوان یک معیار یا میزان قضاوت نمود .و یا تصمیم جدید گرفت .

          با شناخت روی این نظریه  به روشی برای تصمیم گیری در باره تمام  امور دست مییابیم ، و به گونه ای سیاستهای اعمالی در حکومت را با خانواده که مهد رشد و تعالی انسان و به خدا رسیدن است را تعریف میکنیم .

          عدم توجه به تامین نیاز در هر مرحله از سلسله مراتب  نیازهای خانواده منجر به بروز حد اقل یک مشکل در رابطه با همان مرحله میشود .و هر مشکل با پدیده هایی در جامعه تظاهر پیدا میکند ، و لذا باید با این شناخت و آگاهی  به دست آمده  به پدیده به عنوان مشکل برخورد نکنیم .برای مثال به تورم به عنوان مشکل نگاه نکنیم  بلکه باید بدانیم که تورم از یک مشکل ایحاد شده و با رفع مشکل ، تورم خود به خود از بین میرود .

           

اصلاح ساختار

          بر مبنای این نظریه ساختار مجلس را میتوان اصلاح کرد و تعداد کمیسیونهای مجلس که دارای 18 کمیسیون و 11 کمیسیون مشترک و 7 کمیسیون ویزه است  را بر اساس تعداد طبقات در سلسله مراتب پیشنهادی اصلاح نمود  و حد اکثر هفت کمیسیون ایجاد نمود و بقیه موضوعات متناسب با ارتباط با کمیسیون اصلی را به عنوان کمیسیونهای فرعی در هر یک از کمیسیونهای اصلی قرار داد .

          مشابه این اصلاح را میتوان در بودجه کشور و قانون برنامه ششم  توسعه کشور و سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پیاده نمود .

 

اصلاح در وظایف

          همانطور که در قانون  انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده اول  وظیفه نماینده  تصویب قانون  است  که یا به صورت لایحه از سوی دولت ارائه میشود و یا  در قالب طرحهای  از سوی خود  مجلس است و میتواند درمورد  تمامی امور کشور است ،و دوم وظیفه نماینده ، نظارت بر اجرا و عملکرد قانون  از سوی دستگاههای دولتی می باشد و در آخر اعمال بازخورد مناسب از عملکرد دستگاهها است که از سوی مردم و رسانه ها و احزاب میباشد ،که به نماینده رسیده  تا در اجرا و در تدوین قوانین بعدی  اثر مطلوب بر فرایند های قانون گزاری  داشته  باشد .

          بنابر این نماینده با در نظر داشتن این نگاه به ترتیب اولویت باید به موضوعات پیش رو ،  با توجه به سلسله مراتب مطرح شده بپردازد و به نمایندگی مردم حوضه انتخابیه خود  ، با شنیدن حرف دل مردم  بازخورد لازم را از موکلین خود دریافت  و اعمال نماید . به گونه ای که همه اهداف سازمانها و دستگاههای اجرایی ، همگرا و به سوی تحکیم بنیانهای نهاد خانواده باشند .

          با این نظریه و معطوف کردن تمام اهداف به سمت سلسله مراتب نیازهای خانواده ، میتوان رابطه بین دین و سیاست در امور کشور  را با ارائه راهکاری عملی و عملیاتی  و همگرایی اهداف تمام بخشهای کشور برای تحقق و تامین نیازها ی مربوط به سلسله مراتب نیازهای خانواده و رفع مشکلات آنها را بیان کنیم .

           با این رویکرد  اول باید به خانواده هایی رسید که در تلاش برای تامین نیاز های خود در سطوح پایین تری از سلسله مراتب نیاز هستند .

          با این رویکرد نماینده ای که وارد مجلس میگردد باید دیدی ملی داشته باشد زیرا  تشکیل خانواده در جو یا در اعماق دریا که اتفاق نمیافتد و لذا در اولین مرحله تمامیت ارضی کشور مطرح است که باید سرزمین ایران پایدار بماند  تا بستر تشکیل و رشد خانوادهای باشد  و به همین ترتیب برای مراحل بعدی .

          با این رویکرد تامین هر نیازی ضروری است ولی با حفظ این اولویت و با ارزیابی و شناخت  شاخصهای مربوط به رشد دادن هر یک از نیازها  ، متناسب با دیگر نیازها .که یک نهاد یا شورای عالی در دولت تعیین کننده این گونه شاخصها و صادر کننده مجوز های مربوط  میباشد.

          با این نگرش نهاد خانواده در هر کجای دنیا که باشد جدا از هر گونه مرز سیاسی  مورد احترام است ،و نظامی ظرفیت اداره جهان را دارد که به رفع مشکلات و تامین این سلسله مراتب  نیازها ی خانواده همت گمارد و بنابر این حکومتی همچون حکومت کشور آمریکا که فقط به خانواده های کشور خود میاندیشد آن هم برای اقشار خاصی ، لیاقت حاکمیت بر جهان را ندارد .

          خانواده به هر شکلی که تعریف شود ( خانواده :جوان ،گسترده،....) عنصر اصلی جامعه است و سلسله مراتبی از نیازها را دارد که باید توسط دولتهای که منتخب همین خانواده ها هستند تامین گردد .

          بسیاری از پدیده ها با این نظریه به راحتی قابل تعریف می باشند ، مانند مهاجرت  به هر شکلی که باشد ، از روستا به شهر ، یا از شهری به شهر دیگر و یا از کشوری به کشور دیگر  هر کدام که باشد ، چنانچه خانواده تشخیص دهد و توان اجرایی کردن آن را داشته باشد ، به منظور تامین و دستیابی به هر یک از مراحل سلسله مراتب نیازهای خانواده  ، مهاجرت اتفاق میافتد .

          با این رویکرد   سیاست وجرم سیاسی قابل تعریف است ،: سیاست مجموعه فعالیتها و اقدامات دولت به منظور تامین مطلوب و تحقق اهداف  هر یک از مراحل سلسله مراتب نیازهای خانواده ها است ، و مردم و خانواده ها نیز میتوانند  با انتقاد از عملکرد دولت از طریق سازوکارهای موجود در راستای بهبود این اقدامات تلاش نمایند  و چنانچه فردی یا گروهی از روی عناد و دشمنی تحقق برنامه های دولت را برای تامین هر یک از مراحل مربوط به سلسله مراتب نیازها ی خانواده را تحدید و یا تخریب نماید ، مرتکب جرم سیاسی شده است .و مجازات او نیز باید متناسب با میزان جرم و اینکه در کدام مرحله از سلسله مراتب نیاز های خانواده است تعریف گردد .

          برای ارتقاء از یک سطح به سطح بالاتر در خانواده ها تحقق نسبی از تامین هر مرحله کفایت میکند ، ولی برای دولت این میزان پس از تعیین معیارهایی با حد مقبولیت بیش از   70 درصد  تحقق  اهداف هر مرحله  باید صورت پذیرد . توجه به هر مرحله و صرف بودجه زیاد در آن مرحله بدون توجه به میزان و تامین سایر مراحل صحیح نمی باشد و به یقین برای کشور مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد .