اقتصاد مقاومتی ،اقدام وعمل 

چه زیبا بیان فرمود رهبر عزیز که برای اقتصاد مقاومتی باید اقدام و عمل نمود ، وقتی کمی فکر کردم به این نتیجه رسیدم که برای اقدام باید برنامه داشت و برمبنای  برنامه هدفها تعیین میشود و  امکانات را فراهم نمود تا اهداف تحقق یابد و برای عمل باید برنامه برای اجرا  داشت و با راهنمایی عوامل اجرا را به سمتی که برنامه مشخص میکند هدایت نمود  و نظارت و بازخورد کارهای انجام شده را داشته باشیم   .

اینها یعنی مدیریت اقتصاد کشور  زیرا کاری که در آن این فعالیت ها   :برنامه ریزی  ،تامین امکانات ، سازماندهی هدایت و کنترل  باشد یک فرایند مدیریت است و چه زیبا گفت رهبر معظم  کشور  که باید  اقدام و عمل نمود  یعنی اقتصاد کشور را برای شکوفایی با استفاده از تمام ظرفیتهای   کشور  باید مدیریت نمود .