ارزشها

در این مقاله میخواهم به موضوع ارزش و ارزشها به صورت مجرد بپردازم و فارغ از تعاریفی و انواعی  که از این عبارات  از سوی دانشمندان و فیلسوفان در رشته های مختلف علوم ارائه شده است  میگویم .

 تعریف : ارزش یک فعل یا فکری است که در راستای تحقق مراحل سلسله مراتب نیازهای تحکیم بنیانهای  خانواده باشد آنگاه  از سوی انسانها (خانواده ها ) مطلوبیت دارد .

امروزه انواعی از ارزشها یا هنجارها را که مردم به آنها بها میدهند در عرصه های اجتماعی ، اخلاقی ،فرهنگی و حتی دفاع مقدس و غیره وجود دارند .

دفاع از سرزمین و تمامیت ارضی کشور  با نیات الهی ارزش است و باید حفظ و تقویت  شوند زیرا برای تحقق اولین مرحله از سلسله مراتب نیاز تشکیل و  تحکیم بنیانهای خانواده  به آن نیاز مند هستیم. همانطور که در نمودار ترسیم شده مربوط به سلسه مراتب نیازهای خانواده که در ذیل آمده و مشاهده مینمایید ،

در مرحله دوم که امنیت اجتماعی است نیز هر اقدامی که بر خلاف تحکیم این مرحله از سوی هر فرد یا مقامی صورت پذیرد یک فعل ضد هنجارها ی است که تمدن بشری به ضرورت وجودی آنها پی برده است و باید باشند و به همین ترتیب برای سایر مراحل  مثل ، محیط زیست ،تامین مسکن ،تامین بهداشت و درمان وتامین غذا و شغل و احترام و منزلت  اجتماعی ، آموزش و شکوفایی استعدادها  نیز باید درک و شناخته و حرکت درست  و به سمت تحقق و تحکیم این بنیان ها صورت پذ یرد .

 

یکی از اقدامات اخیر دولت که  بر خلاف این ارزشها میباشد قبول سرمایه گزاری و اقدام  به تاسیس کارخانه تولید سیگار است که  حتی با  داشتن توجیه اقتصادی کاملا"  نقطه مقابل تحکیم بنیانهای خانواده است چه برای خانواده های ایرانی و چه برای خانواده های سایر کشور ها  و نباید باشد و بلکه کارخانه داخلی نیز باید با تغییر در کاربری به فعالیت دیگری بپردازند .  

 خیلی جالب است که بعد از توافق نامه برجام  اولین سرمایه گزاری برای نابود کردن خانواده ها است ؟

 

 

    سلسله مراتب نیاز  در تحکیم خانواده