خدا ای صاحب عفو وخشنودی              منشع رحمت و بهبودی

پناه آرم از ظلم خلق سوی تو                       به خیر خواهی ورهبری روی تو

به شوق دیدنت کردم عبادت                          به ریسمانت زنم چنگ به خجالت

تو که مهربانترین اهل عالم مایی                                    دور گردان از من هر بدی در خواب و بیداری