نحوه انتشار نور

از همان اوایل جوانی در درس علوم  دوره دبستان و راهنمایی و دبیرستان ،این سئوال در ذهنم نقش بست که نور چیست ؟ و تاکنون هر جا که مطلبی در باره نور میدیدم با علاقه میخواندم ودر مورد آن تفکر میکردم و مطالبی را جمع آوری میکردم  . برای اینکه با هم به دیدگاه یکسانی برسیم خلاصه ای از نظریه های مربوط به نوررا از ابتدا تا کنون را میگویم و سپس نظریه خود را با طرح سئوالی ارائه میدهم .

از گذشته های دور انسان  با دقت در وجود سایه متوجه انتشار نور خورشید به صورت مستقیم شده بود، در اوایل شکوفایی علمی جهان بعد از انقلاب صنعتی اروپا ، کریستیان هویگنس میگوید که نور به صورت مستقیم از چشمه نور و به تمام جهات پخش میشود ، بعدها  جیمز کلرک ماکس ول نشان میدهد که نور امواج الکترومغناطیس است که به صورت مستقیم منتشر میشود و با این نظریه پدیده های مربوط به تداخل امواج را ثابت کرد  ، سپس پلانگ و البرت اینشتین در دهه های اول قرن بیستم میگویند که نور حاوی بسته های انرژ ی (فوتون ) است که خاصیت الکترو مغناطیس دارندو به صورت مستقیم منتشر میشوند که به نظریه کوانتیده شناخته میشود ، و در حال حاظر نظریه ای مبتنی بر خاصیت دو گانه ای برای نور وجود دارد که به آن نظریه کوانتم الکترودینامیک میگویند .    

 امروزه با کمک تلسکوپهای بسیار قوی  دانشمندان پی به وجود ستارهای با فاصله 13 میلیارد سال نوری از زمین شده اند ،حال سئوال این است که نور این ستاره از سطح ستاره به صورت خطوط مستقیم با این فرض که با هم هیچ فاصله این هم نداشته باشند  منتشر می شوند ، حالا با طی این مسافت  طولانی آیا بین این خطوط فاصله نیفتاده است ؟ نه تنها در مورد این مثال بلکه در مورد مثالهای دیگر تجربه و مشاهدات نشان میدهد که چنین فاصله هایی وجود ندارد ونور همواره سطح بزرگتر روبه روی خود را پر میکند .و برای پر کردن سطح بزرگتر از شدت آن کاسته میشود .

 

 


 

روزی در حال خواندن دعای نور بودم که نقل شده از حضرت رسول (ص) است که از جبرئیل آموخت و در فراز اول این دعا آمده است اللهمً یا نُورَالنُورِتَنَوَّرتَ بِالنُّورِوَالنُّورُفی نُّورِکَ یا نُورَ و.... که این فکر را در ذهن من خطور داد که نور از نور است و اگر ما فرض کنیم که هر ذره نور خود مثل یک منبع نور است آنگاه پاسخ سئوال بالا را خواهیم داد یعنی نور با تجزیه و پخش کردن خود در سطح بزرگتر این کار را میکند .بنابراین نظریه خودرا که تکمیل کننده آخرین نظریه است به این شرح ارائه میدهم .

نور از هر منبعی  که ساطع گردد و با هر طول موجی که باشد و با هر شدتی که تولید شود  حاوی بستهای انرژی است که بر طول موج الکترومغناطیس تولید شده خود سوار میشود و بعد ازطی  زمانی که مدت زمان هرطول موج است  تجزیه میگردد و مانند یک منبع نور عمل میکند تا سطح فرا رورا بپوشاند  .